برای دستورالعمل‌های نحوه استفاده از Main Unit  یا Master Unit با Advance Unit، لطفاً به بخش دستورالعمل‌های Advance Unit ما مراجعه کنید.

ویدئوهای آموزشی زیر مربوط به هر Main Unit  یا Master Unit قدیمی است که از سال 2015 تا مارس 2018 خریداری شده است. اگر برای تعیین اینکه چه مدل یونیتی دارید به کمک نیاز دارید، لطفاً به نمودار زیر مراجعه کنید.

A. نگاه کلی به Main Unit

B. وصل شدن Main Unit به تلفن همراه و گوش کردن به موسیقی

Main Unit های خود را باری یک ارتباط 2 طرفه جفت کنید (زمانی که از حالت جفت بودن خارج شده اند)

D. نگاه کلی به Master Unit

Main Unit و Master Unit خود را جهت یک ارتباط 3 یا 4 طرفه با هم جفت کنید 

F. ریست کردن Main Unit وMaster Unit

G. نحوه جفت کردن Main Unit ها پس از ریست کردن